• Aanmelden als lid

  Voorwaarden lidmaatschap CVV Blauw-Wit
  Spelende en niet-spelende leden verplichten zich genoegen te nemen met de besluiten welke op de Algemene Ledenvergadering zijn genomen, ook al zijn zij daarbij niet aanwezig geweest. Zij verbinden zich tevens tot de goede uitvoering daarvan mee te werken.

  Contributie
  Indien u zich in de loop van het seizoen aanmeldt, wordt de contributie naar rato berekend. De inning van de contributie is per seizoen 2018-2019 in handen van Club.Collect. Betaling in termijnen is mogelijk.

  Verplichtingen
  Door toetreding als lid van CVV Blauw-Wit, onderwerpt u zich aan de KNVB reglementen en aan de statuten en het huishoudelijk reglement van CVV Blauw-Wit. Spelende leden vanaf 16 jaar en ouders van jeugdleden t/m 15 jaar worden verplicht iets voor de vereniging te doen. Deze taken worden door het bestuur of een commissie ingedeeld.

  Wijzigingen van gegevens (adres, telefoon etc.) en opzeggingen dienen via ledenadministratie@cvvblauw-wit.nl te worden doorgegeven!