• Beëindiging lidmaatschap

    Een opzegging moet uiterlijk 1 juli in ons bezit zijn (bij overschrijving naar andere vereniging uiterlijk 1 juni). Het lidmaatschap eindigt/wijzigt tegelijk met het verstrijken van het verenigingsjaar waarin wordt opgezegd/gewijzigd.

    Indien een opzegging of wijziging na 1 juli van het lopende verenigingsjaar wordt ontvangen, dan is het betreffende lid verplicht de volledige contributie over het dan geldende verenigingsjaar te betalen.

    Opzegging of wijziging van het lidmaatschap aan andere functionarissen dan via ledenadministratie@cvvblauw-wit.nl worden niet geaccepteerd. Alle gevolgen, die voortvloeien uit handelingen, die in strijd zijn met dit artikel zijn geheel voor rekening van betrokkene.

    Het lidmaatschap geldt voor een vol verenigingsjaar, doch het bestuur is bevoegd een tussentijdse schriftelijke opzegging via ledenadministratie@cvvblauw-wit.nl  in de loop van het verenigingsjaar te aanvaarden, indien het lid door bijzondere omstandigheden geen lid meer kan blijven. Het lidmaatschap met de daarbij behorende rechten en plichten, eindigt dan op de laatste dag van de maand, waarin het bestuur de betrokkene heeft medegedeeld de tussentijdse opzegging te aanvaarden.