• Veilig Sport Klimaat

  De Christelijke Voetbal Vereniging CVV Blauw-Wit (W) is opgericht op 16 oktober 1934. Een club rijk bijna 90 jaar voetbalgeschiedenis. Een historie die met name in de eerst jaren van het bestaan werd gekenmerkt door verschillende verhuizingen. Na locaties in Wormer en Wormerveer streken de Blauw-Witten uiteindelijk neer tegen West-Knollendam aan. In het meest noordelijke puntje van de Zaanstreek speelt de club haar wedstrijden.

  Vaak hebben clubs een eigen karakter. Dat van CVV Blauw-Wit (W) is het best te omschrijven in één woord: ‘FAMILIE’. Blauw-Witter ben je in hart en nieren. Vaak als er over onze club wordt gesproken komt de term "één grote familie" boven tafel. Dat is precies wat de Blauw-Witters bindt. Het sociale denken en handelen!

  Hieronder staat een gedeelte van het veiligheidsprotocol, het gehele document kunt u hier lezen!

  Kernwaarden
  Bij CVV Blauw-Wit gelden er 4 kernwaarden, dit zijn:

  • Niet ZIJ maar WIJ, samen bouwen wij een mooi CVV Blauw-Wit
  • Persoonlijk en gelijk
  • Sociaal, iedereen hoort erbij - ongeacht geslacht / ras of persoonlijke voorkeuren
  • Duurzaam, oog voor de toekomst

  Vertrouwenspersoon
  Het bestuur van CVV Blauw-Wit (W) hecht grote waarde aan een veilig en gezonde sportomgeving. Hierdoor is het belangrijk dat er een duidelijk en onafhankelijk aanspreekpunt is binnen de vereniging voor mogelijke klachten, opmerking of vragen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag van overige leden van de vereniging. U kunt onder andere denken aan agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Met deze vragen, opmerkingen en/of klachten kunt u dus terecht bij de Vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP is Dave van Olst en is bereikbaar via: 06-21436366.

  Begeleider
  In dit document noemen wij een vrijwilliger in functie als ‘begeleider’, dit kun je o.a. uitvoeren als zijnde een trainer, een leider en/of bestuurslid.

  Normen en Waarden
  CVV Blauw-Wit is een christelijke vereniging en heeft normen en waarden in de jeugd en door de hele vereniging hoog in het vaandel staan. Op basis hiervan heeft Blauw-wit als vereniging enkele gedragsregels opgesteld waar een ieder zich op het voetbalcomplex van CVV Blauw-wit (maar uiteraard ook daar buiten) en tijdens uitwedstrijden zich dienen te houden:

  • Toon respect voor iedereen, wees sportief, enthousiast en positief
  • Waardeer de scheidsrechters, grensrechters en de vrijwilligers. Zij maken het sporten voor iedereen mogelijk
  • Wees zuinig op het complex, de kleedkamers en de kantine
  • Moedig positief aan en spreek elkaar aan op ongepast gedrag
  • Accepteer elkaar en iedereen
  • Geef als Blauw-Witter het goede voorbeeld en wees een waardig gastheer voor de bezoekers  

  Huisregels
  Naast de ontwikkelde normen en waarden heeft CVV Blauw-Wit enige huisregels opgesteld, zodat iedereen zo optimaal mogelijk van zijn sport kan genieten en plezier kan hebben. Huisregels:

  • Roken tot 13.30 uur verboden op gehele complex, na 13.30 uur nog in de kantine verboden
  • Er wordt geen alcohol geschonken/genuttigd onder de 18 jarige
  • Geen alcohol en glaswerk langs de velden
  • Niet met voetbalschoenen in de kantine
  • Afval in de prullenbakken
  • Voetbaltassen in het tassenrek
  • Fietsen in de fietsenstalling
  • Honden aan de lijn
  • Bij diefstal of geweld doet het hoofdbestuur van CVV Blauw-Wit aangifte
  • Help elkaar de gedrags- en huisregels na te leven en spreek elkaar hierop aan 

  Gedragsregels belegeiders in de sport

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
  2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
  3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
  7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
  11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. CVV Blauw-Wit hoopt ook dat iedereen graag zijn bijdrage wil leveren aan de vereniging door zich in te zetten voor de vereniging waar nodig.

  CVV Blauw-Wit kent al een hele hoop vrijwilligers waar de club op kan steunen. Ook in de jeugdafdeling van CVV Blauw-Wit zijn een hoop fantastische vrijwilligers die zich inzetten. Hierbij geldt dat iedere vrijwilliger die actief is in de jeugdafdeling van de vereniging heeft overgelegd en dit zal ook bij toekomstige vrijwilligers gevraagd worden. CVV Blauw-Wit hoopt hiermee een veilige omgeving te creëren waarbij onze spelers met plezier kunnen sporten en zich optimaal kunnen ontwikkelen.